INVESTERARE

Ersättningar

Arvode till styrelsen

Årsstämman 2022 beslöt att styrelsearvode ska utgå med 110 000 SEK till styrelsens ordförande och med 55 000 SEK till var och en av de oberoende styrelseledamöterna. Årsstämman 2022 beslöt också att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogrammen för styrelsen. Programmet löper över ungefär 3 år och innebär att deltagare, under förutsättning att det beslutade prestationsmålet, relaterat till bolagets aktiekursutveckling, uppnås, vederlagsfritt tilldelas rätt att förvärva aktier i bolaget. Fullständiga villkor framgår av årsstämmans beslutsunderlag.

Incitamentsprogram för medarbetare och konsulter

Årsstämman 2022 beslöt att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogrammen för vissa anställda och konsulter inom CirChem. Programmet löper över ungefär 3 år och innebär att deltagare, under förutsättning att det beslutade prestationsmålet, relaterat till bolagets aktiekursutveckling, uppnås, vederlagsfritt tilldelas rätt att förvärva aktier i bolaget. Fullständiga villkor framgår av årsstämmans beslutsunderlag.