INVESTERARE

Ersättningar

Arvode till styrelsen
Arvode och annan ersättning till styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, fastställs av bolagsstämman. 
På årsstämmorna 2018 och 2019 beslutades att inget arvode skulle utgå till styrelsens ledamöter. 
På årsstämman 2020 beslutades att styrelsearvode ska utgå med totalt 200 000 SEK varav 100 000 SEK till styrelsens ordförande och med 50 000 SEK till var och en av de oberoende styrelseledamöterna. Styrelseordföranden innehar 18 265 teckningsoptioner i bolaget. 

Ersättningar till ledande befattningshavare
Bolaget har inga incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare.