INVESTERARE

Finansiella mål

LÅNGSIKTIGT MÅL
CirChems långsiktiga mål och vision är att bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom återvinning av lösningsmedel. Nya direktiv inom EU yrkar på att återvinningsteknik används inom kemibranschen, om sådan teknik finns tillgänglig och är applicerbar.

DELMÅL
CirChems delmål för att nå ovan är att etablera teknisk kapacitet för hantering av 25 000 årston lösningsmedel i anläggningen i Vargön samt etablera ytterligare tre stora anläggningar. Det finansiella delmålet är att 25 000 årston i Vargön ska leverera en omsättning om 250 MSEK med en EBITDA-marginal om initialt 15 procent.

UTDELNINGSPOLICY
CirChem har inte antagit någon utdelningspolicy. Eftersom CirChem befinner sig i en utvecklings- och expansionsfas har styrelsen därför för avsikt att använda eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte några kontanta utdelningar inom de närmaste åren.  
Möjligheten för CirChem att betala utdelningar i framtiden beror på ett antal faktorer, såsom framtida intäkter, finansiell ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital och kostnader för investeringar.