INVESTERARE

Finansiella mål

LÅNGSIKTIGT MÅL
CirChems långsiktiga mål och vision är att bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom återvinning av lösningsmedel. Nya direktiv inom EU yrkar på att återvinningsteknik används inom kemibranschen, om sådan teknik finns tillgänglig och är applicerbar.

DELMÅL
CirChems delmål för att nå sitt långsiktiga mål är att etablera två till tio återvinningsanläggningar i norra Europa med total teknisk kapacitet för hantering av 25 000 ton lösningsmedel per år. Detta inkluderar anläggningar som byggs för en specifik kund.
Det finansiella delmålet är att dessa 25 000 ton per år ska ge en omsättning om 250 MSEK med en EBITDA-marginal på 15 procent. 

UTDELNINGSPOLICY
CirChem har inte antagit någon utdelningspolicy. Eftersom CirChem befinner sig i en utvecklings- och expansionsfas har styrelsen därför för avsikt att använda eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte några kontanta utdelningar inom de närmaste åren.  
Möjligheten för CirChem att betala utdelningar i framtiden beror på ett antal faktorer, såsom framtida intäkter, finansiell ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital och kostnader för investeringar.