INVESTERARE

Investeringscase

Bidrar till att lösa ett stort miljöproblem

CirChem har idag den enda kommersiella anläggningen i Norden, baserat på destillation, renar lösningsmedel i industriell skala. 

CirChem möjliggör stora besparingar för kunderna och miljövinster genom kraftigt minskade koldioxidutsläpp.

Hållbarhetstrender och EU-regleringar pressar företag som använder lösningsmedel att under de närmaste åren välja mer miljömässiga lösningar för sina processer.

Unik, etablerad teknik

CirChems anläggning är i drift, i kommersiell storlek och tekniken är därmed bevisad och har passerat pilotstadiet.

Bolagets teknik bedöms miljömässigt vara bättre än de på marknaden idag existerande lösningarna.

Skalbarhet för snabb expansion

Anläggningen är konstruerad modulärt för att snabbt kunna sätta upp nya anläggningar på nya platser. 

En ny anläggning byggs på samma tid som det tar att få ett miljötillstånd, det vill säga 12–18 månader.

En ny anläggning har en återbetalningstid på cirka 2–3 år vid full beläggningsgrad.

VARFÖR CIRCHEM?

Tydliga tillväxtplaner

CirChem är en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom återvinning av lösningsmedel.

Bolaget avser att snabbt bygga ut ett nät av anläggningar i Sverige för att öka tillgängligheten för kunderna och göra övergången till CirChems lösning smidigare.

CirChem har pågående diskussioner med ett stort antal potentiella kunder.

Stor potentiell marknad

Marknaden för lösningsmedel är stor. Bara i Sverige används mer än 1,2 miljoner ton lösningsmedel per år. CirChem bedömer att cirka tio procent av dessa lösningsmedel är adresserbara för återvinning med CirChems lösning.

De återvunna produkterna säljs till industrin och konsumentledet, bland annat som desinfektionsmedel. Det finns skäl att anta att Sverige kommer att vilja ha en del av sin tillgång till desinfektionsmedel säkrad från inhemska källor, såsom återvinning, lokalt, i Sverige.

Väl utarbetade processer

Verksamheten har en expansions- och en driftsdel. Expansionsdelen ansvarar för att driva anläggningsetablering från idé till färdig anläggning. Driftsdelen säkerställer en kvalitetssäker produktion och effektiv logistik. Ett etableringsteam sköter hela etableringsprocessen. Under byggtiden arbetar ett kundteam med att kontraktera kunder. Driftsättning och intrimning görs av ett erfaret driftteam och varje anläggning certifieras.

Industriell och finansiell erfarenhet

I styrelsen och ledning finns personer med lång och gedigen erfarenhet från energi- och processindustrier. Styrelse och ledning besitter god teknisk och finansiell kunskap.