INVESTERARE

IPO 2020

Styrelsen i CirChem AB offentliggjorde 9 november 2020 sin avsikt att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och i anslutning till noteringen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 6 april 2020, erbjuda allmänheten och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 3 048 780 nyemitterade aktier i bolaget. Anmälningsperioden för att delta i erbjudandet löpte från och med 11 november 2020 till och med 25 november 2020 och första handelsdag för Bolagets aktie på First North var 9 december 2020.

CirChem erhöll på förhand teckningsåtaganden från ett antal externa investerare och befintliga aktieägare om cirka 18,5 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av emissionslikviden i erbjudandet. Ingen ersättning ska utgå för lämnade teckningsåtaganden.

Styrelsen har med anledning av erbjudandet upprättat ett tillväxtprospekt som har godkänts av Finansinspektionen.

Tillväxtprospektet avseende erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns här.

Tilläggsprospekt

Tilläggsdokument 2 december 2020

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Erbjudandepris: 8,2 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 3 048 780 nyemitterade aktier i bolaget.
Emissionslikvid: CirChem tillförs cirka 25,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.
Värdering: cirka 79,9 MSEK före erbjudandet.
Teckningsförbindelser: cirka 18,5 MSEK motsvarande cirka 74 procent av erbjudandet.
Minsta teckningspost: 650 aktier motsvarande 5 330 SEK.
Utspädning: Fulltecknas erbjudandet kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med 3 048 780 från 9 741 568 till 12 790 348 vilket medför en utspädning om cirka 23,8 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

PRELIMINÄR TIDPLAN
Anmälningsperiod: 11 november 2020 – 25 november 2020.
Offentliggörande av utfallet i erbjudandet: 26 november 2020.
Likviddag: 2 december 2020.
Första handelsdag: 9 december 2020 på First North.

Information om erbjudandet finns också på Eminova Fondkommission AB:s webbplats.

 

CERTIFIED ADVISER

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm
E-post adviser@eminova.se
Telefon 08 684 211 20
www.eminova.se

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen för CirChem AB (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Hong Kong, Japan, Sydkorea, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd.

Informationen får inte heller i övrigt distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i enlighet med gällande lagar och regler. Mottagaren av informationen är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera informationen i strid med tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

 • Jag är bosatt, och befinner mig, utanför USA, Australien, Hong Kong, Japan,
  Sydkorea, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och
 • Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje
  jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana
  omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på
  denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder
  behöver vidtas av Bolaget.

Jag intygar

Jag intygar inte