INVESTERARE

Valberedning

Baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2023 har följande personer utsetts till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2024:

Anders Wiger, representerar Anders Wiger (innehav via Nordnet Pensionsförsäkring AB)
Patrik Sjöstrand, representerar Almi Invest Fond SI AB
Johan Bergendahl, representerar Johan Bergendahl
Mats Persson, CirChems styrelseordförande

Aktieägare i CirChem är välkomna att senast 15 januari 2024 lämna förslag till valberedningen via e-post till valberedning@circhem.com.

Årsstämman 2023 äger rum 21 maj 2024.

Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen

Årsstämman 2020 antog följande principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen:

Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna, som önskar delta i valberedningsarbetet, i enlighet med aktieboken per den 31 augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra röstmässigt större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de röstmässigt största aktieägarna (d.v.s. först till den röstmässigt största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den röstmässigt näst största aktieägaren o.s.v.). Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

a) förslag till stämmoordförande;

b) förslag till antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;

c) förslag till styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande;

d) förslag till styrelsearvoden till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;

e) förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och

f) i den mån det anses behövligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt utföra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning (inklusive därtill hörande anvisningar) åligger valberedningen.

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom att underteckna särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och bolaget.

Dessa principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i CirChem AB ska gälla tills vidare.