INVESTERARE

Bolagsordning

Bolagsordning för CirChem AB (publ)
org.nr 556951 – 7427

§1 Firma
Bolagets företagsnamn är CirChem AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stenungsund kommun. Bolagsstämma ska hållas på den ort där bolaget har sitt säte, i Vänersborg, i Stockholm eller i Göteborg.

§3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet inom produktion, rening och återvinning av kemiska substanser och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 600 000 och högst 2 400 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000.

§6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

§7 Revisorer
Bolaget ska utse en revisor samt högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§9 Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Provande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 9. Val av styrelse och revisor.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 jan - 31 dec.

§11 Bolagsordningen innehåller följande förbehåll

Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen.

§ 12 Fullmaktsinsamling samt poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

 

Ladda ner CirChems bolagsordning som PDF