INVESTERARE

Bolagsstämmor

Årsstämma i CirChem AB (publ) äger rum tisdag 18 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer CirChems årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning), vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta på stämman personligen eller genom ombud. Det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. I stället kan aktieägare delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 18 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

a) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 maj 2021, och

b) anmäla sitt deltagande i stämman senast måndagen den 17 maj 2021. Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg, låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken tisdagen den 11 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt här nedan. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas elektroniskt till hello@circhem.com, ”Stämma 2021” eller skriftligen till Advokaterna Liman & Partners, ”Stämma 2021”, Box 55948, 102 16 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (det vill säga förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstnings-formuläret. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt här nedan.

Kallelse till årsstämma 2021

Valberedningens motiverade yttrande

Förslag bolagsordningsändringar

Föreslagen ny bolagsordning

Förslag till bemyndigande

Fullmaktsformulär

Förhandsröstningsformulär

Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter